เมนูศิษย์เก่า

คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายจรัญ ขุนอินทร์

นายกสมาคม

นายภักดี เหมทานนท์

อุปนายกสมาคม  คนที่ 1

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

อุปนายกสมาคม  คนที่ 2

นายนิวัฒน์ เกื้อกูลสง

อุปนายกสมาคม  คนที่ 3

นายกฤษณะ มหากาฬ

อุปนายกสมาคม  คนที่ 4

นางเจียน สมพันธุ์

อุปนายกสมาคม  คนที่ 5

ดร.กุสุมา ใจสบาย

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

นายธีระศักดิ์ รัตนะ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน

นายวิชัย สุขพันธุ์

ฝ่ายเครือข่ายการศึกษา

นางสาวอุษณีย์ แก้วเกิด

ฝ่ายเบญจองค์กร

นายสุรศักดิ์ เกตุชาติ

เลขานุการ

นางอริยพร บุญสุข

เหรัญญิก

นายนราธร ศรีฟ้า

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายฉลองรัตน์ รัฐธรรม

นายทะเบียน

นายเฉลิมชัย โบศรี

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายสุธรรม ปานจีน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการประเมินผล

นายพงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์

ผู้ช่วยฝ่ายยุทธศาสตร์และการประเมินผล

นายโอสถ เหมทานนท์

ฝ่ายกฎหมาย

ข้อบังคับและระเบียบ

นางปิยรัตน์ รอดแก้ว

ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

นางราตรี ชูสุวรรณ

ฝ่ายสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์

ร.ท.สุวิศ นาคมณี

ฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพ

นายไกรวัลย์ ดาวัลย์

นายวีรศักดิ์ อินทร์จันทร์

ผู้ช่วยฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายธาตรี นิลสุวรรณ

ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นายสัมพันธ์ แก้วชุม

ฝ่ายพัฒนาสังคม

นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคม

นายธนนท์ ยิ้มเที่ยง

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายธรรมรัตน์ ทับสุทธิ

นายณัฐพงศ์ นาคดํา

ผู้ช่วย

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วย

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายครองศักดิ์ พูลแก้ว

ฝ่ายจัดหารายได้

นายสัญญา พลจรัส

ผู้ช่วย

ฝ่ายจัดหารายได้

น.พ.พิศาล ถาวรวงษ์

ผู้ช่วย

ฝ่ายจัดหารายได้

นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี

ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

นายอภิชาติ สุบรรณ

นายสันติ ขุนณะ

ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

ฝ่ายปฏิคม

คุณธวัช ไกรนุกูล

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

ดร.ธนชพร ภูวรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวิมล อ้นทอง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวปิยพัทธ์ ศุภวิบูลย์ผล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

นายธเนศ หนูทับ

ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล