เมนูศิษย์เก่า

ประวัติสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช (ส.บ.ม.)

     สมาคมศิษยเก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ สมาคมนักเรียนเก่าศรีธรรมราช ต่อมา 1 เมษายน 2491 (อาจารย์โอบ ปักปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่)  เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ  "ศ.บ.ม."

     วันที่ 20 ธันวาคม 2498 ได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัดชื่อ "สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ"  ใช้อักษรย่อว่า “ส.บ.ศ.” (จดทะเบียนครั้งแรก)

มีคณะกรรมการสมาคม ฯ ชุดแรก คือ

          นายแปลก  ศิงฆมานันท์                   ประธานกรรมการ

          นายโอบ  ปักปิ่นเพชร                           กรรมการ

          นายไสว  สวัสดิสาร                              กรรมการ

          นายอรุณ  รุจิกัณหะ                             กรรมการ

          นายสมนึก  ฤทธิพงศ์                            กรรมการ

          นายโกศล   ปักปิ่นเพชร                        กรรมการ

          นายสุรินทร์  มาศดิตถ์               กรรมการและเลขานุการ

     ที่ตั้งของสมาคม เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สนามหน้าเมืองบริเวณวัดพระสูง (วัดร้าง) เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ขนาดใหญ่ อาคารสมาคมฯหลังแรกนี้ เกิดขึ้นจากแรงใจและน้ำพักน้ำแรงของศิษย์เก่า โดยการนำของอาจารย์โอบ  ปักปิ่นเพชร (นายกสมาคมฯ) อาจารย์เพิ่มศักดิ์  นนทภักดิ์  (เลขานุการ)  การปลูกสร้างตามแบบแปลนของนายจำรูญ  สยังกูร (สถาปนิก) สร้างเสร็จ พ.ศ.๒๕๐๘)

     ในการดำเนินงานบริหารสมาคมอย่างต่อเนื่องจนถึงคณะกรรมการชุดที่ได้รับการจดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัดมีนายโอบ  ปักปิ่นเพชร  เป็นนายกสมาคมหลังจากกรรมการชุดนี้แล้ว  ไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียน  เปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียน  แต่มีคณะกรรมการบริหารสมาคมสืบทอดมาโดยตลอด

     พ.ศ. 2519  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้ย้ายมา ณ บ้านไสเจริญ (ปัจจุบัน)  อาจารย์เพิ่มศักดิ์ นนทภักดิ์ (ผู้อำนวยการ) สมาคมฯย้ายมาอยู่อาคตารเอนกประสงค์ (ชั้น ๒) กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณสร้าง เพื่อแลกเปลี่ยนกับอาคารหลังเดิมที่วัดพระสูงเดิม นายอากร ทองธวัช (นายกสมาคมฯ) นายวัชรา  หงส์ประภัศร (เลขานุการ)

     พ.ศ. 2545 สมาชิกจำนวนหนึ่ง  เห็นตรงว่าข้อบังคับสมาคมฯ ปี 2498 บางข้อไม่เหมาะกับกาลสมัย  จึงมอบหมายให้สมาชิกคณะหนึ่ง ยกร่างเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมบางข้อ  ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน พร้อมเชิญคณะกรรมการชุดเก่าที่จดทะเบียนกับนายทะเบียนจังหวัด  ทำหนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญในวันที่ 24 มกราคม 2546  เพื่อลงมติรับร่างข้อบังคับใหม่และเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ  มีจำนวน 20 คนจากสมาชิก (ศิษย์เก่ารุ่นละไม่เกิน 2 คน) กับให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (นายวิญญู  ใจอารีย์) เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 โดยตำแหน่ง รวมเป็น 21 คน  คณะกรรมการชุดนี้ได้เลือก  นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์  เป็นนายกสมาคมบริหารปี พ.ศ.  2546-2548  และ 24 มกราคม 2546 นอกจากได้ยื่นจดทะเบียนกับนายทำเบียนจังหวัด  เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับสมาคมแล้ว ยังเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช "ส.บ.ม."  Benjamarachutit  Nakhonsrithammarat Alumni  Association  (B.A.A) และมีคณะกรรมการบริหารสมาคมยุคใหม่  ซึ่งได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

     20 สิงหาคม 2548  นายศุภมน   เสาหฤทวงศ์  นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหาร  ได้ก่อสร้างหอเกียรติยศ  เพื่อเป็นที่ทำการสมาคมให้มั่นคงและย้ายที่ทำการสมาคม  จากชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  มาอยู่ที่หอเกียรติยศจนถึงปัจจุบัน

     คณะกรรมการบริหารสมาคม ปีบริหาร พ.ศ. 2551-2553  โดยนายแพทย์กิตติ  รัตนสมบัติ นายกสมาคม ได้ปรึกษาขอความคิดเห็นจากสมาชิกและมีความเห็นพ้องกันว่าต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับอีกครั้ง โดยเฉพาะที่มาของคณะกรรมการบริหาร ให้ทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้นโดยเสนอประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนจังหวัด นครศรีธรรมราชเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553

ลำดับนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

              1.นายแปลก ศิงฆมานันท์             2498 (ผู้จากไป)

               2.นาย ช.นินทร์  เพ็ชรไพศิษฐ       2501  (ผู้จากไป)

               3.นายไสว สวัสดิสาร                    2504 (ผู้จากไป)

               4.นายโอบ  ปักปิ่นเพชร               2508  (ผู้จากไป) 

               5.นายอากร  ทองธวัช                  25… (ผู้จากไป)

               6.นายนิเวศน์  เกตุชาติ                25…  (ผู้จากไป)

               7.ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต์                 2533

               8.นายขจรเกียรติ  แก้วทองคำ         2536

               9.นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์           2546-2548 (ผู้จากไป) 

               10.นายสมชาย  พงศ์ดำรงวิทย์     2548-2551

               11.นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ      2551-2553

               12.นายสุเมธ  รุจิวณิชย์กุล           2553-2555    

               13.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ          2555-2557

               14.นายณัฐพล รัตนพันธ์              2557-2559 (ผู้จากไป)

               15.นายธวัช  ผลความดี               2559 -2561

               16.นายวิทยา  สังข์ทอง               2561-2563           

               17.นายจรัญ  ขุนอินทร์                2563-2565 (ปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  เพื่อ

1.ดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ

2.สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

3.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

4.ส่งเสริมกีฬาและพลานามัย

5.ส่งเสริมศีลธรรม  วัฒนธรรมและประเพณี

6.ส่งเสริมความสามัคคีและอุปการะซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

7.ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยทั่วกัน

8.ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ที่มา : จากข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.๒๕๕๓  (แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ศ.๒๕๔๖ ,พ.ศ.๒๔๙๘ ) และหนังสือเบญจมราชูทิศสัมพันธ์ วันขาว-แดง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕