เมนูศิษย์เก่า

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
อัพโหลดรูปถ่ายของท่านสำหรับใช้บนบัตรสมาชิก

กรุณาครอปรูปของท่านให้อยู่ในสัดส่วน 1x1*

ส่งข้อมูลสำเร็จ โปรดแจ้งหลักฐานการชำระเงินในหน้า"แจ้งชำระเงิน"

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท

ชื่อบัญชี สมาคม ศิษย์เก่า เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เลขบัญชี 750-245366-2 ธนาคารไทยพาณิชย์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบทุกช่อง

2. กดส่งข้อมูล

3. กดปุ่ม" แจ้งชำระเงิน" เพื่อไปยังหน้าแจ้งชำระเงิน